Direct naar inhoud

Tuuci

Algemene voorwaarden

Ingangsdatum: 3 januari 2022

Lees deze voorwaarden (“voorwaarden”) aandachtig voordat je tuuci.com (de “website”) gebruikt die wordt geëxploiteerd door Tuuci®, LLC (“Tuuci”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”).

Voorwaarde voor de toegang tot en het gebruik van de website is aanvaarding en naleving van deze voorwaarden. Door de website te benaderen, deze te gebruiken of iets daarvan te downloaden stem je ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Wanneer je niet akkoord gaat met een deel van de voorwaarden is het niet toegestaan de website te benaderen, te gebruiken of daarvan te downloaden.

Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers, gebruikers en alle andere personen die de website gebruiken, benaderen of dit wensen te doen.

Details

Accounts

Wanneer je een account bij ons aanmaakt, verklaar je ouder te zijn dan 18 jaar en dat de informatie die je aan ons verstrekt juist, volledig en steeds actueel is. Onjuiste, onvolledige of overbodige informatie kan leiden tot onmiddellijke opheffing van je account op de website.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je account en wachtwoord. Je aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten en acties die via jouw account en/of wachtwoord plaatsvinden, ongeacht of het jouw wachtwoord is voor onze website of die van een derde partij. Je bent verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen zodra je je bewust wordt van een schending van de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van je account.

Het is niet toegestaan een gebruikersnaam te kiezen die niet beschikbaar is voor gebruik, of beledigend, vulgair, obsceen of een handelsmerk is of waarvan een andere (rechts)persoon de rechthebbende is, zonder behoorlijke toestemming.

Beleid ten aanzien van auteursrechten

Wij nemen de intellectuele eigendomsrechten van anderen in acht. Wij hanteren als beleid dat wij reageren op elke bewering dat op de website geplaatste inhoud inbreuk maakt op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten (“inbreuk”) van een (rechts)persoon. Als je rechthebbende bent van een auteursrecht of een gemachtigde bent van een rechthebbende en meent dat jouw auteursrechtelijk beschermde werk gekopieerd is op een wijze die een inbreuk vormt, dien dan je claim in door middel van dit FORMULIER per e-mail aan info@tuuci.eu. Vermeld als onderwerp: “Inbreuk auteursrecht” en geef in je vordering een uitgebreide beschrijving van de vermeende inbreuk, zoals hieronder uiteengezet onder de kop “DMCA-kennisgeving en procedure inzake vorderingen met betrekking tot inbreuken op auteursrecht”.

In geval van een onjuiste voorstelling van zaken of te kwader trouw ingediende vorderingen met betrekking tot inbreuken kan van jou een schadevergoeding worden geëist (met inbegrip van kosten en advocaatkosten).

Intellectueel eigendom

De website en de originele inhoud, functies en functionaliteit daarvan zijn en blijven exclusief eigendom van Tuuci, LLC en zijn licentiegevers. De website is beschermd door middel van auteursrecht, handelsmerk en andere wetten uit de Verenigde Staten en andere landen. Tuuci en onze andere handelsmerken en vormgeving en de respectievelijke ontwerpen en/of logo’s daarvan zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Tuuci, LLC en mogen niet in hun geheel of gedeeltelijk worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming vooraf van Tuuci, LLC.

Software

Alle software, met inbegrip van bestanden, modellen en afbeeldingen die zijn opgenomen in of gegenereerd worden door de software van de website en de bij de software behorende gegevens (samen de “software”), die mogelijk beschikbaar is op de website wordt aan jou op een niet-exclusieve en beperkte basis in licentie gegeven door Tuuci. Tuuci behoudt de volledige eigendom en alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software. Het is niet toegestaan de software te kopiëren, distribueren, verkopen, wijzigen, decompileren, reverse-engineeren, ontleden of daarvan afgeleide werken creëren. Alle specificaties of gegevens die bij de software worden geleverd zijn uitsluitend ter informatie bestemd. Hierop mag niet worden vertrouwd voor gebruik in de praktijk. De specificaties vermeld in een officieel aanbod of een aankooporder hebben voorrang boven alle informatie in de software.

Beperkingen van het gebruik

Tenzij dit vermeld is in deze voorwaarden mag geen van de materialen en intellectuele eigendom die hierin is beschreven gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of doorgegeven worden door welk middel dan ook, waaronder elektronische, mechanische, opnames, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Tuuci of de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten in kwestie. Het is toegestaan delen van de website en de software elektronisch te kopiëren of te printen, uitsluitend voor het gebruik van de materialen die deze bevatten voor informatief, niet-commercieel persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik van de materialen op de website (waaronder commercieel gebruik, reproductie voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, wijziging, distributie, herpublicatie, weergave of prestatie) zonder schriftelijke toestemming vooraf van Tuuci is streng verboden. Daarnaast stem je ermee in geen enkele kennisgeving met betrekking tot eigendom (met inbegrip van kennisgeving van auteursrecht of handelsmerk) van Tuuci, LLC, met Tuuci gelieerde bedrijf of een derde partij te verwijderen, te wijzigen of te verbergen.

Ongeacht andersluidende bepalingen in deze voorwaarden behoudt Tuuci zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf en naar zijn goeddunken je licentie voor het gebruik van de service en de software in te trekken of toekomstig gebruik te blokkeren of te verhinderen als je handelt in strijd met deze voorwaarden of beleidsnota’s van Tuuci. Na beëindiging blijven deze voorwaarden van kracht.

User Generated Content

Je verleent aan ons, de met ons gelieerde bedrijven, dochterondernemingen en licentiehouders hierbij een niet-exclusieve, overdraagbare, in sublicentie te geven royaltyvrije en eeuwigdurende licentie om zonder verdere toestemming van jou en zonder naamsvermelding elke inhoud te gebruiken die jij hebt gemaakt door middel van de website of de software, op welke wijze dan ook en waar ook ter wereld, zo vaak als wij naar ons goeddunken wensen en voor elk doel, waaronder advertenties, promotie, publiciteit of handel en in alle nu bekende of later ontwikkelde media. Wij zullen het onbeperkte recht hebben om zonder verdere toestemming van jou de door jou als gebruiker gegenereerde inhoud te kopiëren zoals het ons goeddunkt en deze te wijzigen, retoucheren, bijsnijden of in dezelfde vorm te gebruiken.

Je doet hierbij afstand van elke vordering van royalty’s, rechten, beloning of vergoeding in welke vorm dan ook voor ons gebruik van die door gebruikers gegenereerde inhoud.

Eigendomsrechten

De website en de inhoud, functies en functionaliteiten daarvan (met inbegrip van alle informatie, software, tekst, schermen, afbeeldingen, video en audio en het ontwerp, de selectie en indeling daarvan) zijn eigendom van ons en anderen en zijn beschermd door Amerikaanse en internationale wetten betreffende auteursrechten, handelsmerken en andere wetten.

Links naar andere websites

De website bevat mogelijk links naar websites of services van derde partijen die geen eigendom zijn van Tuuci en waarover Tuuci geen zeggenschap heeft. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of praktijken van de websites of services van derde partijen. Wij staan niet in voor hetgeen deze (rechts)personen of hun websites aanbieden. Lees ons privacybeleid en ons cookiebeleid voor meer informatie.

Je erkent en stemt ermee in dat Tuuci niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk is of zal zijn voor schade of verliezen die veroorzaakt of volgens beweringen zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of services die beschikbaar zijn of via dergelijke websites of services van derde partijen.

Wij raden je dringend aan de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derde partijen die je bezoekt.

Looptijd en beëindiging

Wij kunnen je account opschorten of opheffen en de toegang tot de website onmiddellijk blokkeren zonder kennisgeving vooraf of aansprakelijkheid, naar ons goeddunken, ongeacht de reden daarvan en zonder beperking, onder andere in verband met een schending van de voorwaarden.

Wanneer je jouw account wilt beëindigen kun je eenvoudig ophouden met het gebruiken van de website.

Alle bepalingen van de voorwaarden die door hun aard van kracht blijven na beëindiging, blijven dit ook, met inbegrip van bepalingen inzake eigendom, uitsluitingen van garantie, schadevergoeding en beperking van aansprakelijkheid.

Vrijwaring

Je stemt ermee in Tuuci, LLC en zijn medewerkers, opdrachtnemers, functionarissen, bestuurders, gelieerde bedrijven en licentienemers, licentiegevers en hun medewerkers, opdrachtnemers, functionarissen en bestuurders te verdedigen en te vrijwaren tegen alle vorderingen, schadevergoedingen, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheid, kosten of schulden en onkosten (met inbegrip van advocaatkosten) als gevolg van a) het gebruik van en de toegang tot de website door jou of een persoon die jouw account gebruikt en/of b) schending van deze voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

TUUCI, ZIJN BESTUURDERS, MEDEWERKERS, PARTNERS, FUNCTIONARISSEN, LEVERANCIERS OF GELIEERDE BEDRIJVEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR WELKE SCHADE DAN OOK, MET INBEGRIP VAN INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING MET EEN BOETEKARAKTER, MET INBEGRIP VAN WINSTDERVING, GEGEVENS, GEBRUIK, GOODWILL OF ANDERE IMMATERIËLE SCHADE OF WELKE ANDERE SCHADE DAN OOK ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DE WEBSITE, ONGEACHT OF DIT IS OP GROND VAN GARANTIE, OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN ONACHTZAAMHEID) OF ELKE ANDERE RECHTSTHEORIE, ONGEACHT OF WIJ GEWEZEN ZIJN OP DE MOGELIJKHEID VAN DIE SCHADE EN ZELFS INDIEN HET NIET GELUKT IS MET EEN HIERIN VERMELDE OPLOSSING ZIJN ESSENTIËLE DOEL TE BEREIKEN.

OPMERKING: IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN BEPAALDE GARANTIES OF HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. HET IS DUS MOGELIJK DAT BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN VOOR JOU NIET GELDEN.

Disclaimer

De informatie op de website is alleen bestemd voor algemene informatiedoeleinden en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor onjuistheden of omissies op de website.

Je gebruikt de website uitsluitend op eigen risico. De website werkt op basis van “AS IS” en “AS AVAILABLE”. VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN WIJZEN WIJ ALLE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN GEEN INBREUK.

Tuuci, LLC, zijn dochterondernemingen, gelieerde bedrijven en licentiegevers staan er niet voor in dat a) de website zonder onderbrekingen functioneert, veilig of beschikbaar is op elk mogelijke tijdstip of locatie; b) fouten of gebreken worden hersteld; c) de website vrij is van virussen of andere schadelijke elementen; of d) het gebruik van de website voldoet aan jouw vereisten. Als door jouw gebruik van de website reparatie of vervanging van apparatuur of data noodzakelijk is, is Tuuci niet verantwoordelijk voor die kosten.

Tuuci, LLC behoudt zich het recht voor op elk moment zonder kennisgeving vooraf toevoegingen of wijzigingen aan te brengen in de inhoud op de website of deze te verwijderen.

Disclaimer externe links

De website bevat mogelijk links naar externe websites die niet geleverd of onderhouden worden door of op enige wijze gelieerd zijn aan Tuuci. Wij staan niet in voor de juistheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van informatie die op externe websites te vinden is.

Uitsluitingen

In sommige rechtsgebieden is het uitsluiten of beperken van bepaalde garanties of het uitsluiten of beperken van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toegestaan. Het is dus mogelijk dat bovenstaande uitsluitingen voor jou niet gelden.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het recht van de staat Florida toepassing, zonder verwijzing naar de beginselen van rechtskeuze.

Wanneer wij nalaten een recht of bepaling uit deze voorwaarden af te dwingen, kan dit niet worden beschouwd als afstand van die rechten. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden door een bevoegd gerecht ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden, ons privacybeleid en ons cookiebeleid vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot de website en gaan voor op en vervangen alle eerdere overeenkomsten die mogelijk tussen ons hebben bestaan met betrekking tot de website.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor op elk moment zonder kennisgeving vooraf toevoegingen of wijzigingen aan te brengen in de inhoud op de website of deze te verwijderen.

We behouden ons het recht voor om naar ons goeddunken deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Bij een ingrijpende herziening zullen wij ten minste dertig (30) dagen voordat de nieuwe voorwaarden ingaan daarvan kennis geven. Wij bepalen wat naar ons oordeel een ingrijpende herziening is.

Wanneer je de website blijft benaderen of gebruiken nadat eventuele herzieningen van kracht worden, stem je ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, mag je geen gebruik meer maken van de website.

Contact met ons opnemen

Als je vragen hebt over deze voorwaarden kun je ons als volgt bereiken:

Stuur een e-mail naar info@tuuci.eu
Ga naar tuuci.com/contact/
Bel ons op +31 (0)13 522 04 71

Dit elektronische document en alle overige hierin opgenomen elektronische documenten, beleidsnota’s en richtlijnen worden: (i) voor alle doeleinden geacht een “geschrift” en “schriftelijk” te zijn en te voldoen aan alle wettelijke, contractuele en andere wettelijke vereisten voor een “geschrift”; (ii) wettelijk afdwingbaar als een ondertekend geschrift tegenover alle partijen die voor deze gelden; en (iii) beschouwd als een “origineel” als het wordt geprint vanuit elektronische bestanden die opgesteld en gehanteerd worden in de gebruikelijke bedrijfsvoering. Elektronische documenten die als bewijs dienen in gerechtelijke, arbitrage- of mediationprocedures zijn, mits opgesteld en gehanteerd in de gebruikelijke bedrijfsvoering, in dezelfde mate toelaatbaar als bedrijfsstukken in schriftelijke vorm die op vergelijkbare wijze worden opgesteld en gehanteerd.

Terug naar boven
Close Overlay
Log in of maak een account aan om toegang te krijgen tot deze functie.